środa, 22 Styczeń 2020
Home / BROJCE / Zostań policjantem. Nabór trwa

Zostań policjantem. Nabór trwa

Od początku bieżącego roku trwa nabór do służby w Policji.  Oferta służby w policji skierowana jest głównie do ludzi młodych, absolwentów szkół średnich oraz osób z wyższym wykształceniem, po kierunkach przydatnych w policji tj. prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne.

Policja jest formacją, która dzieli się na trzy podstawowe rodzaje służb: prewencyjną, kryminalną i logistyczną, zapewniając swym funkcjonariuszom możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz wszechstronnego rozwoju i awansu zawodowego.

Przebieg kariery zawodowej!

Osoba przyjmowana do służby w Policji otrzymuje uposażenie już podczas szkolenia podstawowego w wysokości 1899,70 zł netto miesięcznie. Po około tygodniu od nawiązania stosunku służbowego kandydat trafia na nieodpłatne szkolenie podstawowe, które trwa 5,5 miesiąca i jest organizowane przez Szkoły Policji w Pile i Słupsku (dla policjantów województwa zachodniopomorskiego). Po ukończeniu przeszkolenia podstawowego, każdy policjant jest obligatoryjnie mianowany na wyższe stanowisko służbowe i otrzymuje podwyżkę uposażenia do kwoty 2593,30 zł netto + dodatek za wysługę lat. Po ok 2 – tygodniach od ukończenia przeszkolenia podstawowego każdy policjant trafia na 1,5 – miesięczną adaptację zawodową, w trakcie, której pełni służbę na terenie Warszawy lub Szczecina, otrzymując nieodpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Po ukończeniu adaptacji zawodowej policjant jest kierowany do macierzystej jednostki Policji i przystępuje do służby na wyznaczonym stanowisku (najczęściej w pionie prewencji). Policjantom w służbie przysługują m.in. następujące świadczenia socjalne tj. nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe (po 20,25, 30, 35, 40 latach służby w wysokości odpowiednio 75%, 100%, 150%, 200%, 300% miesięcznego wynagrodzenia), zapomogi w formie pieniężnej lub rzeczowej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, choroby, śmierci członka rodziny oraz innych zdarzeń powodujących pogorszenie sytuacji materialnej policjanta i jego rodziny, zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego, należności za podróże służbowe w przypadku przeniesienia policjanta do pełnienia służby, dofinansowania do wypoczynku przysługujące policjantowi i uprawnionym członkom jego rodziny, równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie.

Wymagania wstępne!

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia o Policji (tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r. poz 1782) każdy, kto chciałby zostać policjantem musi spełniać następujące wymagania:

Posiadać obywatelstwo polskie, posiadać nieposzlakowaną opinię, posiadać, co najmniej średnie wykształcenie, posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej

Postępowanie kwalifikacyjne!

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

Złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w którego skład wchodzi: podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B), który można pobrać ze strony www.policj.gov.pl Menu Praca/Jak zostać policjantem/Dokumenty do pobrania, a ponadto kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i umiejętności (oryginały do wglądu). Na stronie znajdują się również szczegółowe informacje dotyczące każdego z etapów postępowania kwalifikacyjnego, test wiedzy, test sprawności fizycznej, badania psychologiczne, postępowanie sprawdzające, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych, rozmowa kwalifikacyjna, komisja lekarska lista rankingowa (ustalenie kolejności kandydatów do przyjęcia na podstawie liczby punktów uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego).

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą uzyskać bliższe informacje w Zespole ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47,

tel.:91 82 11 235 lub 91 82 11 261

w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00

Uwaga!

Dokumenty są przyjmowane w trybie ciągłym, a wskazane w ogłoszeniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie terminy przyjęć dotyczą kandydatów, którzy zrealizowali wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego.

Od 01 września 2017 r. osoby zainteresowane pełnieniem służby w policji mogą składać w/w dokumenty osobiście również w KPP w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19 w Zespole ds Kadr i Szkolenia pok.205

foto/archiwum

 

Sprawdź także

Nadmorska Kolej Wąskotorowa pojedzie z WOŚP

Już dzisiaj, 12 stycznia, Nadmorska Kolej Wąskotorowa wyruszy w trasę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, …

Ta strona wykorzystuje cookies, aby zaoferować najlepsze doświadczenia w Internecie. Poprzez kontynuowanie używania naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie.