Kamieńskie TBS za blisko 32 tys. złotych brutto zleciło wykonanie projektu zamiennego parkingu. Dalej było jeszcze ciekawiej, gdyż Renata Bielaszewska-Mamzer, która obecnie przewodzi Zarządowi Zakładu Budynków Komunalnych „Trzebiatów” Sp. z o.o zamiast ogłosić nowy przetarg i unieważnić poprzedni na budowę parkingu wielopoziomowego za 2 mln 259 tys. zł, który nigdy nie został wykonany, 16 stycznia 2015 roku – czyli niemalże po dwóch latach po poprzednim przetargu podpisała aneks do umowy zawartej z wykonawcą. Nowy parking miał kosztować 841 tys. zł brutto.

W toku analizy dokumentów okazało się, że firma ZURB Stanisława Jankowskiego nie posiadała wymaganego zasobu kadrowego, co powinno wykluczyć ją z postępowania. – Wykonawca nie wykazał, że dysponuje potencjałem kadrowym w zakresie kierownika budowy. Jednocześnie z dokumentacji kontroli nie wynikało, że kierowana przez Renatę Bielaszewską-Mamzer spółka podjęła jakiekolwiek czynności weryfikacji potencjału kadrowego w firmie, która miała budować parkinginformuje dyrektor Ewelina Gabala.

Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są upomnienie, nagana, kara pieniężna oraz zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Karę pieniężną wymierza się w wysokości od 0,25 do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Karę zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi wymierza się na okres od roku do 5 lat. Za działania Renaty Bielaszewskiej-Mamzer KTBS czeka finansowa kara.

źródło – Kamieńskie.Info